Prognoza stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim

IJP Opis

Indeks Jakości Powietrza - Opis

Indeks Jakości Powietrza jest wyznaczany co 1 godzinę dla niżej wymienionych substancji w celu zaprezentowania informacji o jakości powietrza w sposób porównywalny i zrozumiały. Dla każdej substancji indeks nadawany jest na podstawie przedziału wyliczonych stężeń (patrz tabela). Następnie po zaindeksowaniu wszystkich substancji wybierana jest najwyższa wartość indeksu w danej godzinie, ponadto substancja dominująca czyli ta, która w danej godzinie ma najgorszy indeks.

Indeks jakości powietrza jak i substancja dominująca przedstawiane są w postaci animacji, która składa się z jednogodzinnych przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń i obejmuje 72 godziny.

 

 INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

SO2

[µg/m3]

NO2

[µg/m3]

CO

[µg/m3]

PM10

[µg/m3]

PM2,5

[µg/m3]

O3

[µg/m3]

C6N6

[µg/m3]

Bardzo dobry 0-70 0-40 0-2 000 0-20 0-12 0-24 0-10
Dobry 70-210 40-120 2 000-6 000 20-60 12-36 24-72 10-30
Umiarkowany 210-350 120-200 6 000-10 000 60-100 36-60 72-120 30-50
Dostateczny 350-490 200-280 10 000-14 000 100-140 60-84 120-168 50-70
Zły 490-700 280-400 14 000-20 000 140-200 84-120 168-240 70-100
Bardzo zły >700 >400 >20 000 >200 >120 >240 >100